دیدار خانم دکتر کاظمی با رییس جمهور محترم ایران

عصر روز شنبه ۱۹فرودین جمعی از نمایندگان اصناف اتحادیه ها بازاریان. با ایت ا… رییسی رئیس جمهور دیدار کردن. در حاشیه این دیدار دکتر اشرف کاظمی. به عنوان سخنران به نمایندگی. از حوزه اصناف و کارافرینان. ضرورت حمایت از مشاغل خرد روستایی را تاکید کردند. و گفتند. امسال با توجه به شعار مهار تورم و…