ارسال آثار در جشنواره سیمای بهشت

متقاضیان شرکت در جشنواره سیمای بهشت می توانند باتوجه به مراحل ذیل اقدام به ارسال آثار خود نمایند. طریقه ارسال برای ارسال آثار، مراحل زیر را با دقت خوانده و انجام دهید.   مرحله اول  در سایت خانه طراحان عضو شوید. برای این کار میتوانید از بخش ناحیه کاربری و یا کلیک بر روی ثبت…